Hair@All Opleigingen

Hair@All biedt niet alleen advies en producten aan, ook willen we graag de professionele kapper de mogelijkheid geven om bij te scholen.
Dit doen we met Professionele kappers die in hun specialisatie gebied opleiding geven. We werken altijd met kleine groepjes, zodat er veel mogelijkheid is om vragen te stellen in een veilige omgeving.
De opleidingen vinden altijd plaats in onze winkel in Mol.
Heeft u graag meer informatie, neem dan contact op met Ilse, 014 708198.
Schrijft u graag in, klik hier. U kunt meteen uw plaats reserveren, de eventuele factuur en de betaling regelen.

Door de verandering van de gehele Teknia verzorgingslijn, zijn er een heel aantal producten vernieuwd en bijgekomen. Ben jij op zoek naar aan milieu bewust merk? Wil je de nieuwe producten ruiken, voelen en ervaren? Kom naar deze training en ontvang GRATIS Organic Balance Oil. 
Voor meer info 014708198, Ilse.
Voor inschrijvingen klik hier.

Opsteken BabylissPro

Vorig jaar onthaalt als een van de beste opleidingen die we gegeven hebben.
Estelle van Babyliss pro komt op een oefenhoofd een aantal opsteekkapsels voordoen, dit door de tools van Babyliis pro en een aantal schuivertjes te gebruiken. Bij deze Look & Learn krijgt u ontzettend veel bruikbare tips. Verschillende tools worden uitgelegd en makkelijke maar trendy opsteekkapsels worden aangeleerd.
Voor inschrijvingen stuur een PB, bel 014 708198, of mail info@hairatall.Be of klik hier

Leer SUBTIL beter kennen. Tom de Waele komt de voorjaarscollectie voorstellen. Mocht je (nog) niet met SUBTIL werken, dan is dit zeker een interessante LOOK & LEARN om de trends van voorjaar 2020 te ontdekken.
De lunch wordt aangeboden door Hair@All.
Voor meer info 014708198, Ilse
Voor inschrijvingen klik hier.

Voor de middag worden tijdens de Look & Learn 2 snits uitgewerkt. U ontvangt enrom veel bruikbare informatie van Monique. Na de lunch gaat u zelf aan de slag op een oefenhoofd, om deze snits onder de knie te krijgen.
 Voor extra info, 014708198, Ilse.

Deze opleiding is volzet: stuur een mail als je op de wachtlijst is info@hairatall.be

Algemene voorwaarden opleidingen

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.

FACTURATIE EN BETALING

De facturen van Hair@All Bvba zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur, dit behoudens andersluidende overeenkomst.

NIET TIJDIGE BETALING

Bij niet tijdige betaling van een factuur loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 2% per maand vanaf de factuurdatum. Elke betwisting van een factuur moet aan de boekhouding van Hair@All  (via e-mail met ontvangstbevestiging, per aangetekende brief, per fax met ontvangstbevestiging) bekendgemaakt worden, en dit binnen een termijn van 8 kalenderdagen na ontvangst.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

U wenst uw inschrijving te annuleren. Volgende procedures en regels zijn van toepassing:

  • De annulering of verplaatsing dient schriftelijk bevestigd te worden (per e-mail of brief)
  • Bij annulering of verplaatsing tot en met 30 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding, is geen vergoeding verschuldigd;
  • Bij annulering of verplaatsing tussen de 29 en de 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding is een vergoeding verschuldigd van 50% van de afgesproken prijs;
  • Bij annulering of verplaatsing minder dan 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding, is de volledige deelnameprijs verschuldigd;

BETWISTINGEN EN BEVOEGDHEID 

Alle betwistingen i.v.m. de algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder het Belgisch recht. Bij geschillen of betwistingen die uit deze overeenkomst voortspruiten of met betrekking tot deze algemene voorwaarden is enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd.

AANSPRAKELIJKHEID, PRIVACY EN RECHTEN

Hoewel Hair@All er alles aan doet de vermeldingen op de website correct voor te stellen, kan het uitzonderlijk toch voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding op de website een kennelijke vergissing bevat, behoudt Hair@All zich het recht voor om eventuele orders die op basis van die kennelijke vergissing tot stand zijn gekomen, te annuleren.

De gegevens die de klant ingeeft bij het plaatsen van bestellingen, worden beheerst door de algemene privacy-bepalingen van Hair@All. De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. Hair@All kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan Hair@All werden doorgegeven.

Hair@All stelt alles in het werk om bestelde goederen en/of diensten binnen de afgesproken termijn te leveren. In uitzonderlijke gevallen kan het voorvallen dat van deze leveringstermijn moet worden afgeweken door redenen waar Hair@All geen vat op heeft. In dergelijke gevallen kan Hair@All niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige levering.

Bij de bestelling van goederen ligt het risico voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het transport uitsluitend bij de klant, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De eigendom van bestelde goederen gaat slechts over op de klant van zodra het volledige factuurbedrag werd betaald. De klant dient de goederen te gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Hair@All is niet aansprakelijk voor schade aan de klant of aan derden die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van geleverde goederen.

Hair@All behoudt alle intellectuele rechten op de producten en diensten die zij aanbiedt. Op geen enkele manier kan een bestelling van goederen en/of diensten beschouwd worden als een overdracht van deze rechten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 

Laatste herziene versie: 6/6/2019